Skattelogikken holder


Professor dr. juris Beate Sjåfjell kommer i en kommentar til min kronikk med en oppsiktsvekkende påstand: “aksjonærene eier nemlig ikke selskapet”.

I så fall er det flere enn meg som har misforstått. Regjeringen gjorde for eksempel en stor blemme da de kalte stortingsmelding 13, 2010-2011 for “Eierskapsmeldingen”.
Sjåfjell nevner at det er styret som foreslår utbytte og at generalforsamlingen vedtar det. Både styre og generalforsamling kontrolleres av aksjonærene. Dersom styret skulle finne på å nekte utbytte mot aksjemajoritetens vilje, kan eierne velge et annet ved neste ordinære generalforsamling.  
I den grad overskuddet ikke utbetales, vil det uansett komme eierne til gode gjennom økt aksjepris. Det er derfor vanskelig å plassere skattebyrden og eierskapet til overskuddet andre steder enn hos aksjonærene.
Tar vi med selskapsskatten betales i dag en skatt på 48,2 % ved uttak til person gjennom utbytte eller realisasjon. I min kronikk pekte jeg på at argumentasjonen til statssekretær Roger Schjerva tilsier at tallet ligger nært den reelle skattebelastningen.
Det kan godt hende skatten burde vært høyere. I Frankrike er høyeste skattesats 75 %, men i prinsippet finnes ingen øvre grense ettersom en formueskatt ikke er en skatt på inntekt.
Dette er uansett noe politikerne må finne ut av. Faktagrunnlaget bør imidlertid være riktig, og det tilsier at den reelle skattebelastningen for aksjonærer i dag trolig er omlag 50 %.

Kommentarer