Stat gir fortsatt ikke meravkastning

Anders Imenes mener analysen er for enkel når jeg finner at statlige selskaper ikke er mer lønnsomme enn private, og at vi trenger minst hundre års data med oljefondet som referanseindeks for å kunne sin noe om saken (DN 23.7).

Jeg skulle veldig gjerne hatt hundre års pålitelig data på utviklingen til statlige selskaper i forhold til privateide i Norge, men det har vi ikke. Et problem er at få statlige selskaper var børsnotert før slutten av 90-tallet. Siden den mest pålitelige verdsettingen er markedsverdi på omsatte aksjer, er det betydelig vanskeligere (men ikke umulig) å beregne pålitelig avkastning før børsnotering. 

Det er jo alltid slik at mer data er bedre, men den informasjonen vi har er ikke verdiløs av den grunn. Jeg vet om flere ting som kan forbedre min analyse for den som har tid og lyst. Inntil da er likevel «ingen forskjell» den mest sannsynlige konklusjonen.

For å avdekke effekten av statlig eierskap må vi sammenligne likt med likt. Det som sannsynligvis ligner mest på statlig eide norske bedrifter, er privat eide norske bedrifter. Oslo Børs er derfor den relevante indeksen.

Imenes mener også at politikerne kan øke verdien til statens selskaper ved å gi dem særfordeler. Staten vil da av og til velge dårlige løsninger for å beskytte egne virksomheter. Det kan ikke være hensiktsmessig.

Til sist mener Imenes at skattepolitikk bør drives med statlig eierskap, fordi politisk bekjempelse av skatteunndragelse er nytteløst. Men skatteparadisene har lite å stille opp mot EU og USA, som har felles interesser. Det skjer en kontinuerlig utvikling på dette området, der trenden er at det blir stadig vanskeligere å unngå skatt gjennom bruk av skatteparadis, Irland, Nederland og Luxembourg er for tiden under etterforskning av EU for å ha bidratt til dette.

Les Imenes sitt svar her

Kommentarer