Her er beregningene

Her er excelboken som er grunnlaget for dagens oppslag i DN. Tallene er litt forskjellige i forhold til de som er gjengitt i DN, etter at jeg oppdaget en liten punchefeil i arbeidsboken. Merk at forutsetningen er 0,02% kostnad på selve indeksforvaltningen. Når det i artikkelen for eksempel legges til grunn 0,04% avkastning på utlån, så tilsvarer det dermed en negativ kostnad (altså en inntekt) fra indeksforvaltning på 0,02%-0,04%=-0,02%. Det er dette tallet som settes inn i cellen «Kostnad indeksforvaltning» i regnearket.

Det er naturligvis heftet litt usikkerhet med hva som er et rimelig anslag for indeksforvaltning. Det beste hadde naturligvis vært å skille ut en del av fondet som et indeksfond og satt det ut på anbud. Mesteparten av fondet drives uansett i dag som et rent indeksfond.

I så fall ville Oljefondet hatt et investerbart alternativ med faktiske kostnader og inntekter fra utlån og vi hadde fått et objektivt mål på hva aktiv forvaltning faktisk bidrar med. Det vil neppe bli aktuelt å avvikle aktiv forvaltning helt, men et godt mål på bidraget fra aktiv forvaltning vil gi departementet og politikerne tilstrekkelig informasjon til å velge hvor stor andel som bør forvaltes passivt.

Kommentarer